The following is a list of uncommonly or infrequently taught, and other rare weapons forms.

Shaolin Jin Gang chisel  
Shaolin hands- protective  
Shaolin crescent broad sword   
Shaolin Tian Gang Pi Shui fan  
Shaolin reaping hook  
Shaolin Bi Xue Yuan Yang flag  
Shaolin Wu He palm  
Shaolin Zhuan Tang crutch  
Shaolin Bi Xue Yuan Yang bell  
Shaolin nunchakus  
Shaolin Gan Shan whip  
Shaolin double meteors  
Shaolin iron brooms  
Shaolin Lie Yan fork  
Shaolin swallow wing ancient fork  
Shaolin Lu hero shovel  
Shaolin convenient shovel  
Shaolin supporting heaven shovel  
Shaolin sheep horn crutch  
Shaolin cow horn crutch  
Shaolin double crutches  
Shaolin double crutches 2  
Shaolin gold steel ring  
Shaolin double daggers  
Shaolin double daggers 2  
Shaolin Xuan flower axe  
Shaolin short handle Zhui Hun shovel  
Shaolin double Jians  
Shaolin long handle spear  
Shaolin Fang Tian Zhan  
Shaolin hand-protective hook  
Shaolin gold flower hammer  
Shaolin facing down evil big axe  
Shaolin 3 section stick  
Shaolin Damocles crutch  
Shaolin monk shoes  
Shaolin carry on tiger arm skep  
Shaolin waylaying double earthen bowl  
Shaolin double bamboo chopsticks  
Shaolin mountain and river bend  
Shaolin flying darts  
Shaolin clubs cutting wood needle  
Shaolin flying darts broadsword