Sanda

Terminology:

Punches:

Zhi Quan Straight punch
Bai Quan Roundhouse punch
Gou Quan Uppercut
Dian Quan Backfist (knuckles)
Ban Quan Backfist (hand)
Guan Quan Overhead Roundhouse
Hou Bai Quan Rotating backfist hand

Kicks:

Ce Chuai Tui Side kick
Qian Deng Tui Font heel push kick
Di Bian Tui Low instep kick
Gao Bian Tui High instep kick
Ti Xi Blocking knee rise
Ji Bu Jump
Ho Bai Tui Spinning back kick
Ho Deng Tui Backkick
Qian Sao Tui Front sweep
Hou Sao Tui Back sweep
Jie Tui Back rising foot block